Trọng lượng và lực hút của Trái Đất

- Độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên một vật được gọi là trọng lượng của vật đó.

- Trọng lượng kí hiệu là P.

- Đơn vị đo trọng lượng là đơn vị lực.