Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

1. Hai Bà Trưng dựng nền độc lập

Sau khởi nghĩa, Hai Bà Trưng xây dựng nền tự chủ.

- Trưng Trắc xưng vương – Trưng Vương

- Đóng đô ở Mê Linh.

- Phong tước cho những người có công, thành lập chính quyền tự chủ.

- Các Lạc tướng giữ quyền cai quản các huyện. 

- Xá thuế cho dân, bãi bỏ những thuế thuế vô lí, luật pháp hà khắc trước đây.

2. Kháng chiến chống quân xâm lược Hán (42-43)

- Nguyên nhân: quân Hán tiếp tục áp đặt ách đô hộ trên đất nước ta.

- Sự chuẩn bị:

+ Mở đường, tư sửa dường để cho quân nhanh chóng tiến vào đánh bại nước Âu Lạc.

+ Hai vạn quân tinh nhuệ, 2 vạn chiến thuyền, dân phu.

+ Tướng: Mã Viện (từng chinh chiến ở phương Nam, được vua Hán phong làm Phục ba tướng quân)

- Lãnh đạo: Hai Bà Trưng cùng với các tướng lĩnh.

- Diễn biến:

Lược đồ: kháng chiến chống quân xâm lược Hán

+ Tháng 3/43, Hai Bà Trưng hy sinh tại Cẩm Khê=> kháng chiến kết thúc.

- Kết quả: cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán thất bại, tiếp tục là thuộc địa của phương Bắc.

- Ý nghĩa:

+ Thể hiện lòng yêu nước.

+ Để lại bài học kinh nghiệm cho các cuộc khởi nghĩa ở giai đoạn sau.

+ Khẳng định vai trò của người phụ nữ trong lịch sử dân tộc.