Từ thông

Từ thông qua một diện tích S đặt trong từ trường đều: \(\Phi= BScos\alpha \)

Từ thông qua khung dây có N vòng dây: \(\Phi= NBSc{\rm{os}}\alpha \)

Trong đó:

            + \(\Phi \) : từ thông (Wb)

            + B: cảm ứng từ (T)

    + \(\alpha= (\overrightarrow n ,\overrightarrow B )\)

            + N: số vòng dây

            + Đơn vị: Wb (vêbe)

- Ý nghĩa của từ thông: diễn tả số đường sức từ xuyên qua diện tích S.