Từ trường của dòng điện trong ống dây

Củng cố kiến thức

\(\overrightarrow B \) trong lòng ống dây có:

- Phương : song song trục ống dây

- Chiều: Xác định theo quy tắc nắm tay phải hoặc quy tắc cái đinh ốc

từ trường của dòng điện trong ống dây

- Độ lớn: \(B = 4\pi {.10^{ - 7}}\dfrac{N}{l}I\)

Trong đó:

+ N: số vòng dây của ống

+ \(l\): chiều dài ống