Vận dụng cách đo chiều dài vào đo thể tích

- Đơn vị đo thể tích thường dùng là mét khối (m3) và lít (l):

\(1{m^3} = 1000l;1ml = 1c{m^3}\)

- Để đo thể tích của một vật rắn không thấm nước, người ta dùng một bình chia độ và một bình tràn.

- Cũng giống như thước đo chiều dài, bình chia độ cũng có GHĐ và ĐCNN.

* Cách đo thể tích vật rắn không thấm nước:

- Dùng bình chia độ:

+ Đổ một lượng chất lỏng vào bình chia độ có thể tích \({V_1}\) đủ để nhấn chìm vật rắn.

+ Thả chìm vật rắn vào bình chia độ, nước trong bình sẽ dâng lên đến thể tích \({V_2}\).

+ Thể tích V của vật là: \(V = {V_2} - {V_1}\)

- Dùng bình tràn: (sử dụng khi vật rắn không bỏ lọt bình chia độ)

+ Đổ đầy nước vào bình tràn, thả vật rắn vào trong bình tràn. Khi đó, lượng nước tràn ra bằng thể tích của vật.

+ Dùng bình chia độ để đo lượng lượng tràn ra => thể tích của vật.