Vẽ biểu đồ tranh

1. Các bước vẽ biểu đồ tranh

Bước 1. Chuẩn bị

- Chọn biểu tượng (hình ảnh) đại diện cho dữ liệu cần biểu diễn.

- Xác định mỗi biểu tượng (hình ảnh) thay thế cho bao nhiêu đối tượng.

Bước 2. Vẽ biểu đồ tranh

- Biểu đồ tranh thường gồm 2 cột:

+ Cột 1: Danh sách phân loại đối tượng thống kê

+ Cột 2: Vẽ các biểu tượng thay thế đủ số lượng các đối tượng

- Ghi tên biểu đồ và các chú thích số lượng tượng ứng mỗi biểu tượng của biểu đồ tranh.

2. Ví dụ

Cho bảng thống kê số xe máy bán được trong tháng của một của hàng bằng bảng số liệu:

Màu xe máy

Vàng

Xanh

Đỏ

Trắng

Đen

Số xe bán được

10

20

35

15

25

Vẽ biểu đồ tranh:

Số xe bán được trong tháng 6

Chọn biểu tượng mặt cười làm đại diện cho dữ liệu cần biểu diễn.