Vectơ cường độ điện trường

1. Khái niệm

Cường độ điện trường là đại lượng vật lí đặc trưng cho tác dụng mạnh hay yếu của điện trường tại một điểm

\(\overrightarrow E  = \dfrac{{\overrightarrow F }}{q}\)

Trong đó:

   + F - là lực điện tác dụng lên điện tích thử q

   + q - điện tích thử

\( \to \overrightarrow F  = q.\overrightarrow E \), Nếu:

   + \(q{\rm{ }} > {\rm{ }}0 \to \overrightarrow F  \uparrow  \uparrow \overrightarrow E \)

   + \(q{\rm{ }} < {\rm{ }}0 \to \overrightarrow F  \uparrow  \downarrow \overrightarrow E \)

2. Phương, chiều, độ lớn của vectơ cường độ điện trường

- Điểm đặt: Đặt tại  điểm ta đang xét

- Phương: là đường thẳng nối giữa điện tích Q với điểm ta đang xét

- Chiều:

       + Nếu Q > 0: E hướng ra xa +Q

       + Nếu Q < 0: E hướng vào -Q

- Độ lớn: \(E = \dfrac{F}{{\left| q \right|}} = k\dfrac{{\left| Q \right|}}{{\varepsilon .{r^2}}}\)

E không phụ thuộc vào điện tích thử q

- Đơn vị: Vôn trên mét: V/m