WRITING - UNIT 6: VIET NAM: THEN AND NOW

- Sử dụng cấu trúc của động từ ở thì quá khứ hoàn thành: S + had + VpII

- Cấu trúc: It + be + adj + to V hoặc It + be + adj + that + S + V