Xã hội nguyên thuỷ

1. Con người đã xuất hiện như thế nào?

Theo thuyết tiến hóa của Đác – uyn:

2. Người tinh khôn sống như thế nào?

3. Vì sao xã hội nguyên thủy tan rã?

Công cụ, đồ dùng và đồ trang sức bằng đồng