Xác định 2 nguyên tố thuộc cùng nhóm A

- Tổng số hiệu nguyên tử  4 < ZA + ZB < 32 thì A, B sẽ thuộc các chu kỳ nhỏ hay ZA - ZB = 8.

- Nếu ZA + ZB > 32 thì ta phải xét cả 3 trường hợp:

+ A là H.

+ A và B cách nhau 8 đơn vị.

+ A và B cách nhau 18 đơn vị.

Ví dụ 1: A và B là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một nhóm có tổng số proton trong hạt nhân là 24. Vị trí của A trong bảng tuần hoàn là (biết ZA < ZB)

A. chu kì 3, nhóm IVA

B. chu kì 3, nhóm VIA

C. chu kì 2, nhóm IVA

D. chu kì 2, nhóm VIA

Phương pháp giải:

A và B là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một nhóm nên ta xét các trường hợp sau:

TH 1: ZB– ZA = 1

TH 2: ZB– ZA = 8

TH 3: ZB – ZA = 18

Xét lần lượt các trường hợp trên để tìm ZA và ZB. Từ đó xác định được vị trí của A trong bảng tuần hoàn.

Lời giải:

Biết ZA < ZB

A và B là 2 nguyên tố liên tiếp nhau trong cùng một nhóm nên ta xét các trường hợp sau:

* Trường hợp 1: ZB– ZA = 1 và ZA + ZB = 24→ ZA = 11,5 và ZB = 12,5 → loại TH1

* Trường hợp 2: ZB– ZA = 8 và ZA + ZB = 24 → ZA = 8 và ZB = 16

A (Z = 8): 1s22s22p4 → A thuộc chu kì 2, nhóm VIA

B (Z = 16): 1s22s22p63s23p4 → B thuộc chu kì 3 nhóm VIA

→ TH2 thỏa mãn.

* Trường hợp 3: ZB – ZA = 18 và ZA + ZB = 24 → ZA = 3 và ZB = 21

A (Z = 3): 1s22s1→ A thuộc chu kì 2, nhóm IA

B (Z = 21): 1s22s22p63s23p63d14s2 → B thuộc chu kì 3, nhóm IIIB

→ loại TH3

Vậy nguyên tố A thuộc chu kì 2, nhóm VIA

=> Đáp án D

Ví dụ 2: Hai  nguyên tố A, B đứng kế tiếp nhau trong cùng một chu kì trong bảng tuần hoàn, có tổng điện tích hạt nhân là 25. Xác định vị trí của A, B trong bảng tuần hoàn. A, B là kim loại hay phi kim ?

Lời giải:

A, B đứng kế tiếp trong 1 chu kì => ZA và ZB là 2 số nguyên liên tiếp nhau.

Mặt khác ZA + ZB = 25

=> ZA = 12; Z= 13

ZA = 12 => Cấu hình e của A: 1s22s22p63s2 => A là kim loại

ZB = 13 => Cấu hình e của B: 1s22s22p63s23p1 => B là kim loại