Xác định đặc điểm của NTHH dựa vào lớp e ngoài cùng

Xác định NTHH dựa vào cấu hình e lớp ngoài cùng

Bài tập áp dụng:

Cho biết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau:

X là 1s2 2s2 2p6 3s1

Y là 1s2 2s2 2p6 3s2;

Z là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1

T là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

Q là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6

1. Hãy cho biết những nguyên tố KL và PK?

A. Kim loại: X, Y, Z; Phi kim: T

B. Kim loại: Y, Z, T; Phi kim: Q

C. Kim loại: Z, T, Q; Phi kim: Y

D. Kim loại: X, T, Q; Phi kim: Z

Lời giải:

Số e thuộc lớp ngoài cùng của các nguyên tố là:

X: 1e => Nguyên tố KL

T: 7e => Nguyên tố PK

Y: 2e => Nguyên tố KL

Y: 8e => Nguyên tố khí hiếm

Z: 3e => Nguyên tố KL

=> Đáp án: A

2. Nguyên tố nào có thể nhận 1 electron trong các phản ứng hóa học?

A. Q              B. T

C. X              D. Z

Lời giải: T là nguyên tố PK có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3s2 3p5 nên có thể nhận 1 electron trong các phản ứng hóa học để đạt cấu trúc bền vững của khí hiếm.

=> Đáp án: B