Dạng 1: Xác định tính chất vân tại điểm M biết trước tọa độ x

Phương pháp:

Bước 1: Lập tỉ số \(\dfrac{{{x_M}}}{i} = a\)

Bước 2: Xét:

+ Nếu \(a = k \in Z\) thì M là vân sáng bậc k

+ Nếu \(a = k + 0,5(k \in Z)\) thì M là vân tối