Xác định vị trí NTHH trong BTH từ cấu hình electron

Xét cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố X:

- ZX = Số thứ tự của X trong bảng tuần hoàn

- Số thứ tự chu kì = số lớp e của X

- Số thứ tự nhóm = số e hóa trị của X (Electron hóa trị bằng số e lớp ngoài cùng cộng với phân lớp kế bên nếu phân lớp đó chưa bão hòa.)

+ Nếu cấu hình e lớp ngoài cùng có dạng nsanpb (a = 1 → 2 và b = 0 → 6)

=> Nguyên tố thuộc nhóm (a + b)A.

+ Nếu cấu hình e kết thúc ở dạng (n - 1)dxnsy(x = 1 → 10; y = 1 → 2)  

=> Nguyên tố thuộc nhóm B:

++) Nhóm (x + y)B nếu 3 ≤ (x + y) ≤ 7.

++) Nhóm VIIIB nếu 8 ≤ (x + y) ≤ 10.

++) Nhóm (x + y - 10)B nếu 10 < (x + y).

Ví dụ: Viết cấu hình electron của các nguyên tử của các nguyên tố có Z=20 và Z=35. Hãy cho biết vị trí của từng nguyên tố trong bảng tuần hoàn và dự đoán xem nguyên tố đó là kim loại hay phi kim?

Lời giải:

Z =20 : 1s22s22p63s23p64s2

=> Nguyên tố này nằm ở ô số 20, chu kì 4, nhóm IIA và là kim loại

Z = 35: 1s22s22p63s23p63d104s24p5

=> Nguyên tố này nằm ở ô số 35, chu kì 4, nhóm VIIA và là phi kim.