Các tầng khí quyển

- Khí quyển được chia thành:

+ Tầng đối lưu

+ Tầng bình lưu

+ Các tầng cao của khí quyển (Tầng giữa, tầng nhiệt và tầng khuếch tán).

 

- Đặc điểm: