Xử lí dữ liệu biểu đồ đường

Công thức tính biểu đồ đường:

Tốc độ tăng trưởng = Giá trị năm sau / Giá trị năm gốc x 100% (Năm gốc là năm được lấy làm mốc, 100%).

So sánh:

* Trường hợp thể hiện một đối tượng (một đường)

Bước 1: So sánh số liệu năm đầu và năm cuối có trong bảng số liệu để trả lời câu hỏi: đối tượng tăng hay giảm? Nếu tăng (giảm) thì tăng (giảm) bao nhiêu?

Bước 2: Xem đường biểu diễn đi lên (tăng) có liên tục hay không?

- Hai trường hợp:

Nếu liên tục thì cho biết giai đoạn nào tăng nhanh, giai đoạn nào tăng chậm.

Nếu không liên tục: Thì năm nào không còn liên tục.

Một vài giải thích cho đối tượng, giải thích những năm không liên tục.

* Trường hợp có hai đường trở lên

Bước 1: Nhận xét từng đường một giống như trên theo đúng trình tự bảng số liệu cho: đường a trước, rồi đến đường b, rồi đến c, d.

Bước 2: Tiến hành so sánh (cao, thấp,…), tìm mỗi liên hệ giữa các đường biểu diễn.