Ý nghĩa của quy luật Menđen

- Dự đoán trước được kết quả lai.

- Là cơ sở khoa học giải thích sự đa dạng phong phú của sinh vật trong tự nhiên.

- Bằng phương pháp lai có thể tạo ra các biến dị tổ hợp mong muốn trong chăn nuôi trồng trọt.

Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li độc lập:

+     Gen trội phải trội hoàn toàn

+     P phải thuần chủng tương phản 

+     Các gen quy định các tính trạng nói trên phải nằm trên các cặp NST khác nhau

+     Số lượng các cá thể nghiên cứu phải lớn

+     Mỗi một gen quy định một tính trạng và quá trình giảm phân diễn ra bình thường