Yêu cầu viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống

- Nêu được hiện tượng (vấn đề) cần bàn luận.

- Thể hiện được ý kiến của người viết.

- Dùng lí lẽ và bằng chứng để thuyết phục người đọc.