LUYỆN CHỦ ĐỀ Giới hạn sinh thái và ổ sinh thái Lớp 12

NHẬN BIẾT (17%)

THÔNG HIỂU (46%)

VẬN DỤNG (31%)

VẬN DỤNG CAO (6%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

Khi nói về giới hạn sinh thái, phát biểu nào sau đây đúng?