LUYỆN CHỦ ĐỀ Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất Lớp 12

NHẬN BIẾT (81%)

THÔNG HIỂU (19%)  • 1Làm xong biết đáp án, phương pháp giải chi tiết.
  • 2Học sinh có thể hỏi và trao đổi lại nếu không hiểu.
  • 3Xem lại lý thuyết, lưu bài tập và note lại các chú ý
  • 4Biết điểm yếu và có hướng giải pháp cải thiện

: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở đại