Phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 1000

I. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000

- Đặt tính: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

- Tính: thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái : đơn vị, chục, trăm.

II. Dạng toán: Đặt tính rồi tính

Phương pháp

Bước 1: Đặt tính:

- Đặt tính theo cột dọc: số hạng thứ nhất, dấu cộng, số hạng thứ hai, dấu bằng (dấu gạch ngang)

- Khi đặt tính chú ý: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đon vị.

Bước 2: Tính:

- Thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái theo các hàng đơn vị, chục, trăm.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a, 531 - 320

b, 689 - 536

Giải

III. Dạng toán: Bài toán có lời văn

Phương pháp

Bước 1: Đọc và phân tích đề

- Bài toán cho số đại lượng ban đầu, số đại lượng được cho,  yêu cầu tính số đại lượng còn lại.  

- Bài toán cho đại lượng, yêu cầu tính giá trị ít hơn đại lượng đã cho.

Bước 2: Tìm cách giải thích hợp.

Bài toán yêu cầu tính số đại lượng còn lại,  bài toán tính giá trị ít hơn, ta thực hiện phép tính trừ

Bước 3: Trình bày lời giải

- Tóm tắt các đại lượng đề bài đã cho và yêu cầu của đề bài

- Bài giải: thực hiện ghi lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lại kết quả và phần trình bày của mình.

Ví dụ: Ở một đài quan sát thiên văn, ngày thứ nhất có 484 học sinh đến đài tham quan. Ngày thứ hai số học sinh tham quan ít hơn ngày thứ nhất 53 học sinh. Hỏi ngày thứ hai có bao nhiêu học sinh đến đài thiên văn?

Giải

Tóm tắt

Ngày thứ nhất: 484 học sinh đến tham quan

Ngày thứ hai ít hơn ngày thứ nhất: 53 học sinh

Ngày thứ hai: ……… học sinh tham quan?

Bài giải

Ngày thứ hai có số học sinh đến đài thiên văn là:

484 – 53 = 431 ( học sinh)

                   Đáp số: 431 học sinh.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!