Nấm

I. Đa dạng nấm

- Nấm là những sinh vật nhân thực, đơn bào hoặc đa bào, dị dưỡng.

- Hình dạng và kích thước đa dạng

 

- Môi trường sống ẩm ướt như đất ẩm, rơm rạ, thức ăn, hoa quả,...

- Phân loại dựa vào đặc điểm cấu tạo tế bào:

+ Nấm đơn bào.

 

Nấm nhầy đơn bào

+ Nấm đa bào.

 

Nấm tai mèo

 

- Phân loại dựa vào đặc điểm cơ quan sinh sản:

+ Nấm đảm sinh sản bằng bào tử mọc trên đảm: Nấm rơm, nấm sò,...