Phương pháp giải bài tập tính phân tử khối

* Cách tính phân tử khối

- Phân tử khối là tổng số nguyên tử khối của các nguyên tử tạo thành phân tử.

Bước 1: Dựa vào kí hiệu hóa học, xác định được nguyên tử khối của mỗi nguyên tử

Bước 2: Nhân nguyên tử khối với số nguyên tử của nguyên tố đó

Bước 3: Cộng các tích của các nguyên tố với nhau

Có 2 dạng phân tử sau:

Dạng 1: AnBm 

- Xác định nguyên tử khối của A và B (kí hiệu là MA và MB)

- Nguyên tố A có n nguyên tử, nguyên tố B có m nguyên tử

=> phân tử khối của chất AnBm là:  n.MA + m.MB

Dạng 2: An(BCp)m có 2 cách làm:

- Xác định nguyên tử khối của A, B và C (kí hiệu là MA, MB và MC)

- Nguyên tố A có n nguyên tử, nguyên tố B có m nguyên tử, nguyên tố C có p.m nguyên tử.

+ Cách 1: Phân tử khối = n.MA + (MB + p.MC).m

+ Cách 2: Phân tử khối = n.MA + m.MB + p.m.MC 

Luyện bài tập vận dụng tại đây!