Chính tả: Nhớ Việt Bắc

1. Nghe-viết : Nhớ Việt Bắc (từ đầu … đến thủy chung)

?

- Nhắc lại cách viết các dòng thơ lục bát.

- Những từ nào trong bài chính tả cần viết hoa?

Trả lời :

- Câu 6 viết cách lề 2 ô, câu viết 8 cách lề 1 ô.

 - Chữ Nhớ ở đầu đề, các chữ đầu dòng thơ và chữ Việt Bắc phải viết hoa.

2. Điền vào chỗ trống au hay âu ?

- hoa m…˜ đơn, mưa m… hạt

- lá tr…` , đàn tr…

- s…´ điểm, quả s…´

Trả lời :

- hoa mẫu đơn, mưa mau hạt

- lá trầu, đàn trâu

- sáu điểm, quả sấu

3. Điền vào chỗ trống :

a) l hay n ?

- Tay …àm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

- Nhai kĩ …o …âu, cày sâu tốt …úa.

Trả lời :

- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.

- Nhai kĩ no lâu, cày sâu tốt lúa.

b) i hay ?

- Ch…m có tổ, người có tông.

- T…n học lễ, hậu học văn.

- K…´n tha lâu cũng đầy tổ.

Trả lời :

- Chim có tổ, người có tông.

- Tn học lễ, hậu học văn.

- Kiến tha lâu cũng đầy tổ.