Diện tích hình trụ, thể tích khối trụ (Đọc thêm)

Dưới đây là các công thức tính diện tích hình trụ và thể tích khối trụ:

Cho hình trụ có chiều cao \(h\) và bán kính đáy \(r\), khi đó:

- Diện tích xung quanh hình trụ:

\({S_{xq}} = 2\pi rh\)

- Diện tích đáy (hình tròn):

\({S_d} = \pi {r^2}\)

- Diện tích toàn phần hình trụ:

\({S_{tp}} = {S_{xq}} + 2{S_d} = 2\pi rh + 2\pi {r^2}\)

- Thể tích khối trụ:

\(V = {S_d}.h = \pi {r^2}h\)