Liên kết ion

1. Định nghĩa: Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu.

Ví dụ: Phân tử NaCl

Phân tử NaCl

2. Giải thích sự hình thành liên kết ion

Hai ion tạo thành Na+ và Cl- mang điện tích ngược dấu hút nhau bằng lực hút tĩnh điện, tạo nên phân tử

NaCl: Na+ + Cl → NaCl

Giải thích sự hình thành liên kết ion trong phân tử NaCl

Ví dụ: Nhận định không chính xác về liên kết ion là:

A. Được hình thành bởi lực hút tĩnh điện từ các điện tích trái dấu.

B. Hợp chất ion thường tan tốt trong nước.

C. Hợp chất ion thường dẫn điện tốt ở trạng thái lỏng và khi trong dung dịch.

D. Được hình thành bởi các cặp e chung.

Lời giải: Nhận định không chính xác về liên kết ion là: Được hình thành bởi các cặp e chung.

Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện trái dấu.

\(\)\( \Rightarrow \) Đáp án: D

3. Điều kiện hình thành liên kết ion

+ Liên kết được hình thành giữa các kim loại điển hình và phi kim điển hình.

+ Quy ước hiệu độ âm điện giữa hai nguyên tử liên kết lớn hơn hoặc bằng 1,7 là liên kết ion (trừ một số trường hợp).

4. Đặc điểm của hợp chất ion

Các hợp chất ion có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao, dẫn điện khi tan trong nước hoặc nóng chảy.