Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào dưới đây ?


Câu 10799 Thông hiểu

Nguyên phân xảy ra ở loại tế bào nào dưới đây ?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Nguyên phân là quá trình phân bào nguyên nhiễm, quá trình tạo ra hai tế bào có có bộ máy di truyền trong tế bào giống với tế bào mẹ ban đầu.

Xem lời giải

...