Cho ( overrightarrow (AB)  # vec 0 ) và một điểm (C. ) Có bao nhiêu điểm (D ) thỏa mãn (<=ft| ( overrightarrow (AB) ) right| = <=ft| ( overrightarrow (CD) ) right| )


Câu 65043 Vận dụng

Cho \(\overrightarrow {AB}  \ne \vec 0\) và một điểm \(C.\) Có bao nhiêu điểm \(D\) thỏa mãn \(\left| {\overrightarrow {AB} } \right| = \left| {\overrightarrow {CD} } \right|\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Tìm quỹ tích điểm \(D\) dựa vào các điểm \(A,B,C\) cố định, từ đó suy ra đáp án.

Xem lời giải