Các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

- Các vương quốc cổ đầu tiên của Khu vực Đông Nam Á như: Pê-gu, Pha-ton, Chân Lạp, Don ton, Phù Nam, Xích Thổ, Tu-ma-sic, Ma-lay-u, Ta-ru-ma, Cham- Pa.

Lược đồ các vương quốc cổ ở Đông Nam Á

- Vị trí của các vương quốc cổ đó thuộc quốc gia Đông Nam Á nào ngày nay: 

+ Pê-gu, Pha-ton=> Mianma.

+ Chân Lạp=> Lào, Campuchia, Thái Lan.

+ Don ton=> Mianma, Thái Lan.

+ Phù Nam, Cham pa=> Việt Nam.

+ Xích Thổ=> Mai-lai-xia.                                   

+ Tu-ma-sic=> Xin-ga-po.

+ Ma-lay-u, Ta-ru-ma=> In-do-ne-xi-a.