Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part. Unemployment is a major cause of poverty.


Câu 87323 Nhận biết

Choose the word or phrase that is CLOSEST meaning to the underlined part.

Unemployment is a major cause of poverty.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Kiến thức: Từ vựng

Xem lời giải

...