Phép trừ (có nhớ) trong phạm vi 1000

I. Kiến thức cần nhớ

Cách thực hiện phép trừ có nhớ nhớ trong phạm vi 1000

- Đặt tính: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đơn vị.

- Tính: thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái : đơn vị, chục, trăm.

- Chú ý: nên nhớ vào chữ số ở số trừ để tránh nhầm lẫn khi tính.

II. Dạng toán: Đặt tính rồi tính

Phương pháp

Bước 1: Đặt tính:

- Đặt tính theo cột dọc: số hạng thứ nhất, dấu cộng, số hạng thứ hai, dấu bằng (dấu gạch ngang)

- Khi đặt tính chú ý: các chữ số ở cùng một hàng thẳng cột với nhau: hàng trăm thẳng hàng trăm, hàng chục thẳng hàng chục, hàng đơn vị thẳng hàng đon vị.

- Chú ý: nên nhớ vào chữ số ở số trừ để tránh nhầm lẫn khi tính.

Bước 2: Tính:

- Thực hiện trừ lần lượt từ phải sang trái theo các hàng đơn vị, chục, trăm.

Ví dụ: Đặt tính rồi tính:

a, 531 - 196

b, 538 - 45

Giải

III. Dạng toán: Bài toán có lời văn

Phương pháp

Bước 1: Đọc và phân tích đề

- Bài toán cho số đại lượng ban đầu, số đại lượng được cho,  yêu cầu tính số đại lượng còn lại. 

- Bài toán cho đại lượng, yêu cầu tính giá trị ít hơn đại lượng đã cho.

Bước 2: Tìm cách giải thích hợp.

Bài toán yêu cầu tính số đại lượng còn lại,  bài toán tính giá trị ít hơn, ta thực hiện phép tính trừ

Bước 3: Trình bày lời giải

- Tóm tắt các đại lượng đề bài đã cho và yêu cầu của đề bài

- Bài giải: thực hiện ghi lời giải, phép tính và đáp số.

Bước 4: Kiểm tra lại kết quả và phần trình bày của mình.

Ví dụ: Mùa xoài năm nay, bà Ba thu hoạch được 965kg xoài, trong đó có 375kg xoài tượng, còn lại là xoài cát. Hỏi gia đình bà Ba đã thu hoạch bao nhiêu ki – lô – gam xoài cát?

Giải

Tóm tắt

Bà Ba thu hoạch được: 965 kg xoài

Xoài tượng: 375kg

Xoài cát:……..kg?

Bài giải

Gia đình bà Ba đã thu hoạch được số ki – lô – gam xoài cát là:

965 – 375 = 590 (kg)

                Đáp số: 590kg.

Luyện bài tập vận dụng tại đây!