Phép chia (tiếp theo)

I. Phép chia (tiếp) - Sách cánh diều

II. Dạng toán: Viết phép chia từ phép nhân cho trước

Từ phép nhân cho trước, em lấy tích chia cho một thừa số sẽ được thừa số còn lại.

* Ví dụ: Với mỗi phép nhân viết hai phép chia:

a, 4 x 5 = 20

b, 3 x 6 = 18

Giải

a, 4 x 5 = 20

20 : 4 = 5

20 : 5 = 4 

b, 3 x 6 = 18

18 : 6 = 3

18 : 3 = 6

Luyện bài tập vận dụng tại đây!