Soạn bài Ôn tập phần Tiếng Việt siêu ngắn

1. Các kiểu câu đơn đã học:

2. Ôn tập các dấu câu đã học