Tìm hiểu chung Tục ngữ về con người và xã hội

1. Giá trị nội dung

Tục ngữ về con người, xã hội nhằm chú ý tôn vinh giá trị con người, đưa ra nhận xét, lời khuyên về những phẩm chất và lối sống mà con người cần phải có.

2. Giá trị nghệ thuật

- Giàu hình ảnh so sánh, ẩn dụ

- Sử dụng từ và câu có nhiều ý nghĩa

- Nội dung hàm súc, cô đọng

Luyện bài tập vận dụng tại đây!