Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?(1) Thực vật có hạt phát sinh ở kỉ Cacbon của đại Trung Sinh. (2) Chim và thú phát sinh ở kỉ Tam Điệp của Đại tân sinh (3) Các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ Đệ tam (thứ 3) của Đại Tân Sinh. (4) Bò sát cổ ngự trị ở Kỉ Jura của đại Trung sinh.


Câu 2817 Thông hiểu

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, trong các phát biểu sau có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Thực vật có hạt phát sinh ở kỉ Cacbon của đại Trung Sinh.

(2) Chim và thú phát sinh ở kỉ Tam Điệp của Đại tân sinh

(3) Các nhóm linh trưởng phát sinh ở kỉ Đệ tam (thứ 3) của Đại Tân Sinh.

(4) Bò sát cổ ngự trị ở Kỉ Jura của đại Trung sinh.


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...