Tính lưỡng tính của amino acid

Aminoacid vừa có tính base (do nhóm NH2), vừa có tính acid (do nhóm COOH)

→ amino acid là một chất lưỡng tính.

* Đối với hợp chất có dạng (NH2)xR(COOH)y

+ Nếu x < y → dung dịch có môi trường acid → quỳ chuyển đỏ

+ Nếu x > y → dung dịch có môi trường base → quỳ chuyển xanh

+ Nếu x = y → dung dịch có môi trường trung tính → không đổi màu quỳ

Ví dụ: H2N-CH2-COOH (glycine) không làm đổi màu quỳ

            H2N-[CH2]4-CH(NH2)-COOH (lysine) làm quỳ chuyển xanh

* Đối với hợp chất dạng: R(NH3Cl)x(COOH)y(NH2)z(COONa)t

+ Nếu x + y > z + t môi trường acid => quì chuyển đỏ

+ Nếu x + y < z + t môi trường base => quì chuyển xanh

+ Nếu x + y = z + t môi trường trung tính => không đổi màu quì

Lưu ý: Tất cả các aminoacid đều là chất lưỡng tính nhưng môi trường của các dung dịch aminoacid thì khác nhau. 

Bài tập áp dụng: Dung dịch của chất nào dưới đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. NH2CH2COOH

B. C6H5–NH3Cl                                             

C. (CH3)2 –CH(NH3Cl)–CH–COOH

D. H2N–CH2–COONa

Lời giải:

+ NH2CH2COOH: không làm đổi màu quỳ tím

+ C6H5-NH3Cl: quỳ chuyển đỏ

+ (CH3)2 –CH(NH3Cl)–CH–COOH: quỳ chuyển đỏ

+ H2N–CH2–COONa: quỳ chuyển xanh

Đáp án: A