Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có các phương trình dao động là ((x_1) = 6.cos( (15t) ) ,( (cm) ) ) và ((x_2) = (A_2).cos( (15t + pi ) ) ,( (cm) ) ). Biết cơ năng dao động của vật là (W=0,05625J ). Biên độ ((A_2) )  nhận giá trị nào trong những giá trị sau:


Câu 108452 Vận dụng

Một vật có khối lượng m = 200g thực hiện đồng thời hai dao động điều hoà cùng phương, cùng tần số và có các phương trình dao động là \({x_1} = 6.cos\left( {15t} \right)\,\left( {cm} \right)\) và \({x_2} = {A_2}.cos\left( {15t + \pi } \right)\,\left( {cm} \right)\). Biết cơ năng dao động của vật là \(W=0,05625J\). Biên độ \({A_2}\)  nhận giá trị nào trong những giá trị sau:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Biên độ của dao động tổng hợp: \(A = \sqrt {A_1^2 + A_2^2 + 2.{A_1}{A_2}.cos\Delta \varphi } \)

Cơ năng: \(W = \dfrac{1}{2}m{\omega ^2}{A^2}\)

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.