Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây là không đúng?


Câu 1368 Thông hiểu

Khi nói về quy trình nuôi cấy hạt phấn, phát biểu nào sau đây là không đúng?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...