Khối lượng

Khối lượng là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh.

Ví dụ: Trên vỏ hộp sữa có ghi “Khối lượng tịnh 380g”. Số ghi đó chỉ lượng sữa chứa trong hộp.