Khối lượng và trọng lượng

1. Khối lượng

- Khối lượng là số đo lượng chất của một vật.

- Ví dụ: Trên hộp sữa có ghi “Khối lượng tịnh 500g” là chỉ lượng sữa chứa trong hộp.

2. Trọng lượng

- Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

- Đơn vị của trọng lượng là niutơn (N), kí hiệu là P.

 Trọng lượng của quả cân 100 g là 1 N

Trọng lượng của quả cân 1 kg là 10 N.

- Trọng lượng của một vật trên Trái Đất là: P = 10m với m là khối lượng của vật, đơn vị là kg.

*Mở rộng:

- Vùng không gian trong đó các vật chịu tác dụng của lực gọi là trường lực. Trường hấp dẫn là trường lực bao quanh mỗi vật. Cường độ trường hấp dẫn = trọng lượng/khối lượng

- Cường độ trường hấp dẫn ở bề mặt Hỏa tinh nhỏ hơn 3 lần so với cường độ trường hấp dẫn trên bề mặt Trái Đất.

- Khối lượng của vật không đổi cho dù ở bất cứ nơi nào trong vũ trụ nhưng trọng lượng thì thay đổi theo lực hấp dẫn tác dụng vào nó.