Trọng lượng và khối lượng

- Trọng lượng là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

- Khối lượng là số đo lượng chất của vật đó.

- Trọng lượng và khối lượng có liên quan mật thiết với nhau, khối lượng của vật càng lớn thì trọng lượng của vật càng lớn.

- Trọng lượng và khối lượng của vật liên hệ với nhau theo công thức:

\(P = 10m\)