Cho các phương trình nhiệt hóa học sau: (1) C(s) + (H_2)O(g)->(((t^o)))CO(g) + (H_2)(g)      ((Delta _r)H_(298)^0 =  + 131,25kJ )  (2) (CuS(O_4)(aq) + Zn(s) -> ZnS(O_4)(aq) + Cu(s) )      ((Delta _r)H_(298)^0 =  - 231,04kJ )   (3) 2(C_2)(H_5)OH(l) + 3(O_2)(g)->(((t^o)))2C(O_2)(g) + 3(H_2)O(l)    ((Delta _r)H_(298)^0 =  - 1366,89kJ )   (4) C(H_4)(g) + (H_2)O(l)->(((t^o)))CO(g) + 3(H_2)(g)     ((Delta _r)H_(298)^0 =  + 250kJ )    (5) (CaC(O_3)(s) -> CaO(s) + C(O_2)(g) )    ((Delta _r)H_(298)^0 =  + 178,29kJ )    Số phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt lần lượt là


Câu 145710 Thông hiểu

Cho các phương trình nhiệt hóa học sau:

(1) $C(s) + {H_2}O(g)\xrightarrow{{{t^o}}}CO(g) + {H_2}(g)$     \({\Delta _r}H_{298}^0 =  + 131,25kJ\) 

(2) \(CuS{O_4}(aq) + Zn(s) \to ZnS{O_4}(aq) + Cu(s)\)     \({\Delta _r}H_{298}^0 =  - 231,04kJ\)  

(3) $2{C_2}{H_5}OH(l) + 3{O_2}(g)\xrightarrow{{{t^o}}}2C{O_2}(g) + 3{H_2}O(l)$   \({\Delta _r}H_{298}^0 =  - 1366,89kJ\)  

(4) $C{H_4}(g) + {H_2}O(l)\xrightarrow{{{t^o}}}CO(g) + 3{H_2}(g)$    \({\Delta _r}H_{298}^0 =  + 250kJ\)   

(5) \(CaC{O_3}(s) \to CaO(s) + C{O_2}(g)\)   \({\Delta _r}H_{298}^0 =  + 178,29kJ\)   

Số phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt lần lượt là


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

\({\Delta _r}H\)>0: phản ứng thu nhiệt

\({\Delta _r}H\)<0: phản ứng tỏa nhiệt

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.