Để làm nóng khẩu phần ăn, người ta dùng phản ứng giữa CaO với H2O: (CaO(s) + (H_2)O(l) -> Ca((OH)_2)(aq) )   (Delta H =  - 105kJ )Giả thiết nhiệt lượng của phản ứng tỏa ra được dung dịch hấp thụ hết, nhiệt dung của dung dịch loãng bằng nhiệt dung của nước là 4,2J/g.K. Cần cho bao nhiêu gam CaO vào 200 gam H2O để nâng nhiệt độ từ 25oC lên 80oC?


Câu 145639 Vận dụng

Để làm nóng khẩu phần ăn, người ta dùng phản ứng giữa CaO với H2O:

\(CaO(s) + {H_2}O(l) \to Ca{(OH)_2}(aq)\)  \(\Delta H =  - 105kJ\)

Giả thiết nhiệt lượng của phản ứng tỏa ra được dung dịch hấp thụ hết, nhiệt dung của dung dịch loãng bằng nhiệt dung của nước là 4,2J/g.K. Cần cho bao nhiêu gam CaO vào 200 gam H2O để nâng nhiệt độ từ 25oC lên 80oC?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Áp dụng công thức \(Q = m.c.\Delta t\) để tính nhiệt lượng tỏa ra

=> Số mol của CaO cần dùng cho phản ứng để tỏa ra lượng nhiệt vừa tính

=> Khối lượng của CaO cần dùng

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.