Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau:


Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau:

Câu 13556 Nhận biết

Tổng các tần số của dấu hiệu thống kê là :


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu để tìm tổng các tần số.

Xem lời giải


Kết quả số từ dùng sai trong các bài văn của học sinh lớp 7 được cho trong bảng sau:

Câu 13555 Nhận biết

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu thống kê là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu để tìm số các giá trị khác nhau của dấu hiệu.

Xem lời giải

...