Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau đây:


Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau đây:

Câu 13563 Thông hiểu

Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Quan sát bảng số liệu để tìm số các giá trị khác nhau của dấu hiệu

Xem lời giải


Số lượng học sinh nữ của từng lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng sau đây:

Câu 13562 Thông hiểu

Tần số lớp có $20$  học sinh là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tần số của lớp có $20$  học sinh là số lần xuất hiện số $20$  trong bảng.

Xem lời giải

...