Nguồn lao động nước ta dồi dào là điều kiện thuận lợi:


Câu 15956 Thông hiểu

Nguồn lao động nước ta dồi dào là điều kiện thuận lợi:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Liên hệ đặc điểm lao động đông + trình độ lao động thấp

=> từ đó chỉ ra được thuận lợi.

Xem lời giải

...