Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện nay là


Câu 15963 Vận dụng

Biện pháp chủ yếu để giải quyết tình trạng thất nghiệp ở thành thị nước ta hiện nay là


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đặc điểm lao động  => hướng giải quyết phù hợp.

Xem lời giải

...