Lao động trong khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng về tỉ trọng, đó là do:


Câu 15957 Vận dụng cao

Lao động trong khu vực kinh tế tư nhân và khu vực có vốn đầu tư nước ngoài có xu hướng tăng về tỉ trọng, đó là do:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Hiện nay, nước ta đang phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần

=> mở rộng thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp, tạo thêm việc làm.

Xem lời giải

...