Khó khăn lớn nhất do sự tập trung lao động đông ở các đô thị lớn ở nước ta gây ra là:


Câu 15961 Vận dụng

Khó khăn lớn nhất do sự tập trung lao động đông ở các đô thị lớn ở nước ta gây ra là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Lao động đông

-> nhu cầu việc làm lớn.

Xem lời giải

...