Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giới chủ là gì?  


Câu 47540 Nhận biết

Hình thức đấu tranh đầu tiên của giai cấp vô sản chống lại giới chủ là gì?

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào sự phát triển của phong trào công nhân để trả lời

Xem lời giải

...