Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là  


Câu 47549 Vận dụng cao

Điểm giống nhau giữa cách mạng Nga 1905 – 1907 và cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVII, cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII là

 


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào cách mạng tư sản Anh thế kỉ XVIII và cách mạng tư sản Pháp thế kỉ XVIII để liên hệ trả lời. 

Xem lời giải